ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Friday, November 20, 2009

မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ၏ သကၤန္းအလွဴ...ဒကၡိဏာဝိဘဂၤသုတ္

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္...
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံု ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အဝတ္အစံုကို ယူ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ''ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အဝတ္အစံုကို ျမတ္စြာဘုရားကို ရည္စူး၍ ကိုယ္တိုင္ငင္ ကိုယ္တိုင္ရက္ ထားပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား သည္ သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ထိုအဝတ္အစံုကို အလွဴခံ ေတာ္မူ ပါေလာ့'' ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္သည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီကို ''ေဂါတမီ သံဃာအား ေပးလွဴေလာ့၊ သင္သည္ သံဃာကို ေပးလွဴသည္ ရွိေသာ္ ငါ့ကိုလည္း ပူေဇာ္ၿပီး ျဖစ္လတၱံ႕၊ သံဃာကိုလည္း ပူေဇာ္ၿပီး ျဖစ္လတၱံ႕''ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ...

''ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤအသစ္ျဖစ္ေသာ အဝတ္အစံုကို ျမတ္စြာဘုရား ကို ရည္စူး၍ ကိုယ္တိုင္ငင္ ကိုယ္တိုင္ရက္ ထားပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ထိုအဝတ္အစံုကို အလွဴခံေတာ္ မူပါေလာ့'' ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထားျပန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေျမာက္လည္း မဟာပဇာပတိေဂါတမီကို ''ေဂါတမီ သံဃာအား ေပးလွဴေလာ့၊ သင္သည္ သံဃာကို ေပးလွဴသည္ ရွိေသာ္ ငါ့ကိုလည္း ပူေဇာ္ၿပီး ျဖစ္လတၱံ႕၊ သံဃာကိုလည္း ပူေဇာ္ၿပီး ျဖစ္လတၱံ႕'' ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို။ ပ ။ 376
ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား...
''ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ၏ အသစ္ျဖစ္ေသာ အဝတ္အစံုကို အလွဴခံေတာ္ မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား မဟာပဇာပတိေဂါတမီ သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေက်းဇူးမ်ားပါ၏၊ မိေထြး ျဖစ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားကို ႀကီးပြါးေစပါ၏၊ ေကြၽးေမြးပါ၏၊ ႏို႔ရည္ကို ေပးသူျဖစ္ပါ၏၊ မယ္ေတာ္ နတ္ရြာစံသည္ ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႏို႔တိုက္ပါ၏၊

ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မဟာပဇာပတိေဂါတမီအား ေက်းဇူးမ်ားပါ၏၊
ျမတ္စြာဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္

ဘုရားကို ဆည္းကပ္ပါ၏၊
တရားကို ဆည္းကပ္ပါ၏၊
သံဃာကို ဆည္းကပ္ပါ၏၊
အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊
မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊
ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊
မုသား ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊
ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊

ျမတ္စြာဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္...

ဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊
တရား၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊
သံဃာ၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊
အရိယာတို႔သည္ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
ဒုကၡသစၥာ၌ ယံုမွားကင္း၏၊
ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာ၌ ယံုမွားကင္း၏၊
ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာ၌ ယံုမွားကင္း၏၊
ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ မဂၢသစၥာ၌ ယံုမွားကင္း၏၊
ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မဟာပဇာပတိေဂါတမီအား ေက်းဇူးမ်ားပါ၏'' ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။ 377

အာနႏၵာ ဤစကားသည္ ဤအတိုင္းမွန္၏၊ အာနႏၵာ တပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရားကို ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ တရားကို ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ သံဃာကို ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အာနႏၵာ ဤဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤတပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အ႐ိုအေသ ျပဳျခင္း သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတား ေဆးတို႔ကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္းကို ေကာင္းေသာ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္း ဟု ငါမေဟာ။

အာနႏၵာ တပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မုသား ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မူးယစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အာနႏၵာ ဤဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤတပည့္ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အ႐ိုအေသျပဳျခင္း သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတား ေဆးတို႔ကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္းကို ေကာင္းေသာ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္း ဟု ငါမေဟာ။

အာနႏၵာ တပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ တရား၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သံဃာ၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အရိယာတို႔သည္ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အာနႏၵာ ဤဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤတပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အ႐ိုအေသျပဳျခင္း သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတား ေဆးတို႔ကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္းကိုေကာင္းေသာ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ ျခင္းဟု ငါမေဟာ။

အာနႏၵာ တပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒုကၡသစၥာ၌ ယံုမွားကင္း၏၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း 'သမုဒယသစၥာ' ၌ ယံုမွားကင္း၏၊ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ 'နိေရာဓသစၥာ' ၌ ယံုမွားကင္း၏၊ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ(နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ 'မဂၢသစၥာ' ၌ ယံုမွားကင္း၏၊ အာနႏၵာ ဤဆရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤတပည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦး ႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အ႐ိုအေသျပဳျခင္း သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတား ေဆးတို႔ကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္းကို ေကာင္းေသာ ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ျခင္း ဟု ငါမေဟာ။ 378


ပုဂၢလိက အလွဴ တစ္ဆယ့္ေလးမ်ိဳး...

အာနႏၵာ ပုဂၢလိကျဖစ္ေသာ အလွဴတို႔သည္ ဤတစ္ဆယ့္ေလးပါးတို႔တည္း။
အဘယ္ တစ္ဆယ့္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

၁။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ဘုရားအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၂။ ပေစၥကဗုဒၶါအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၃။ ဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၄။ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၅။ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၆။ အနာဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴ
ကို ေပးလွဴ၏၊

၇။ သကဒါဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၈။ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၉။ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၁၀။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၁၁။ သာသနာပအခါ ဝိကၡမၻနပဟာန္ျဖင့္ ရာဂကို ပယ္ခြါၿပီးေသာ ကမၼဝါဒီ ကိရိယဝါဒီ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၁၂။ သီလရွိေသာ ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၁၃။ သီလ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၁၄။ တိရစၧာန္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

အာနႏၵာ ထိုတစ္ဆယ့္ေလးပါးေသာ အလွဴတို႔တြင္...
(ဘ၀ အရာ၊ အေထာင္ျဖစ္သည္။ တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္မဟုတ္။)
တိရစၧာန္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၍ အလွဴ၏ အက်ဳိး အဆ(ဘဝ)အရာ မခြၽတ္ျဖစ္ လတၱံ႕။

သီလ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၍ အလွဴ၏ အက်ဳိးအဆ (ဘဝ) အေထာင္ မခြၽတ္ျဖစ္ လတၱံ႕။

သီလ ရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၍ အလွဴ၏ အက်ဳိး အဆ (ဘဝ) အသိန္း မခြၽတ္ ျဖစ္လတၱံ႕။

သာသနာပအခါ ဝိကၡမၻနပဟာန္ျဖင့္ ရာဂကို ပယ္ခြါၿပီးေသာ ကမၼဝါဒီ ကိရိယဝါဒီ ပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ ၍ အလွဴ၏ အက်ဳိးအဆ(ဘဝ)ေပါင္း ကုေဋအသိန္း မခြၽတ္ ျဖစ္လတၱံ႕။

ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၍ မေရတြက္ႏိုင္ မႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိး မခြၽတ္ ျဖစ္လတၱံ႕။

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။

သကဒါဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္ဆိုဖြယ္ ရာ ရွိအံ့နည္း။

သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။

အနာဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။

အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။

အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္ဆိုဖြယ္ ရာ ရွိအံ့နည္း။

ရဟႏၲာအား အဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။

ပေစၥကဗုဒၶါအား အဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။

ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ( အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား အဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။ 379


သံဃိက အလွဴ ခုနစ္ပါးမ်ိဳး...

အာနႏၵာ သံဃိက ျဖစ္ေသာ အလွဴတို႔သည္ ဤခုနစ္ပါးတို႔တည္း။

အဘယ္ ခုနစ္ပါးတို႔ဟူမူ-

၁။ ဘုရား အမွဴးရွိေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ ရဟန္းေယာက္်ား ရဟန္းမိန္းမ သံဃာအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၂။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳၿပီးေသာ္ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ ရဟန္းေယာက္်ား ရဟန္းမိန္းမ သံဃာအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၃။ ရဟန္းေယာက္်ား သံဃာအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၄။ ရဟန္းမိန္းမ သံဃာအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၅။ အကြၽႏု္ပ္အား ဤမွ်ေလာက္ အေရအတြက္ ရွိေသာ ရဟန္းေယာက္်ားတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔ကို လည္းေကာင္း သံဃာမွ ၫႊန္းခ်ပါကုန္ေလာ့ ဟု အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၆။ အကြၽႏု္ပ္အား ဤမွ်ေလာက္ အေရအတြက္ ရွိေသာ ရဟန္းေယာက္်ားတို႔ကို သံဃာမွ ၫႊန္းခ်ပါ ကုန္ေလာ့ ဟု အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

၇။ အကြၽႏု္ပ္အား ဤမွ်ေလာက္ အေရအတြက္ ရွိေသာ ရဟန္းမိန္းမတို႔ကို သံဃာ
မွ ၫႊန္းခ်ပါ ကုန္ေလာ့ ဟု အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊

အာနႏၵာ စင္စစ္ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းဟူေသာ အႏြယ္မွ်ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ သကၤန္း လည္ပင္း၌ ေရာက္ကုန္ေသာ သီလ မရွိကုန္ေသာ ယုတ္မာေသာ တရား ရွိသူတ႔ိုသည္ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊

ထိုသီလ မရွိကုန္ေသာ သူတို႔၌ သံဃာကို ရည္ၫႊန္း၍ အလွဴကို ေပးလွဴကုန္ လတၱံ႕၊ အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ေသာ္လည္း သံဃိက အလွဴကို မေရတြက္ႏိုင္ မႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ အက်ဳိးရွိ၏ ဟု ငါေဟာ၏၊

အာနႏၵာ မည္သည့္ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္မွ် သံဃိကဒါနထက္ ပုဂၢလိက ဒါနကို အထူးသျဖင့္ အက်ဳိးမ်ား၏ ဟု ငါမေဟာ။ 380


အလွဴ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း ေလးမ်ိဳး...

အာနႏၵာ အလွဴ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။
အဘယ္ ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

၁။ လွဴသူဘက္မွ စင္ၾကယ္၍ အလွဴခံသူဘက္မွ မစင္ၾကယ္ေသာ အလွဴလည္း ရွိ၏။

၂။ အလွဴခံသူဘက္မွ စင္ၾကယ္၍ လွဴသူဘက္မွ မစင္ၾကယ္ေသာ အလွဴလည္း ရွိ၏။

၃။ လွဴသူဘက္မွလည္း မစင္ၾကယ္၊ အလွဴခံသူဘက္မွလည္းွ မစင္ၾကယ္ေသာ အလွဴလည္း ရွိ၏။

၄။ လွဴသူဘက္မွလည္း စင္ၾကယ္၍ အလွဴခံသူဘက္မွလည္းွ စင္ၾကယ္ေသာ အလွဴလည္းရွိ၏။

၁။ အာနႏၵာ လွဴသူဘက္မွ စင္ၾကယ္၍ အလွဴခံသူဘက္မွ မစင္ၾကယ္ေသာ အလွဴသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤေလာက၌ လွဴသူသည္ သီလရွိ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ တရားရွိ၏၊ အလွဴခံတို႔သည္ သီလ မရွိကုန္၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အက်င့္တရား ရွိကုန္၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အလွဴသည္ လွဴသူဘက္မွသာ စင္ၾကယ္၍ အလွဴခံ သူဘက္မွ မစင္ၾကယ္။

၂။ အာနႏၵာ အလွဴခံသူဘက္မွ စင္ၾကယ္၍ လွဴသူဘက္မွ မစင္ၾကယ္ေသာ အလွဴသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤေလာက၌ လွဴသူသည္ သီလ မရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အက်င့္တရားရွိ၏၊ အလွဴခံသူတို႔သည္ သီလရွိ ကုန္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ တရားရွိကုန္၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အလွဴသည္ အလွဴခံသူ ဘက္မွသာ စင္ၾကယ္၍ လွဴသူ ဘက္မွ မစင္ၾကယ္။

၃။ အာနႏၵာ လွဴသူဘက္မွလည္း မစင္ၾကယ္၊ အလွဴခံသူဘက္မွလည္းွ မစင္ၾကယ္ ေသာ အလွဴသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤေလာက၌ လွဴသူသည္လည္း သီလ မရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အက်င့္တရားရွိ၏၊ အလွဴခံသူတို႔သည္လည္း သီလ မရွိကုန္၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အက်င့္တရား ရွိကုန္၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အလွဴသည္ လွဴသူဘက္မွလည္း မစင္ၾကယ္ အလွဴခံသူဘက္မွလည္း မစင္ၾကယ္။

၄။ အာနႏၵာ လွဴသူဘက္မွလည္း စင္ၾကယ္၍ အလွဴခံသူဘက္မွလည္းွ စင္ၾကယ္ေသာ အလွဴသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤေလာက၌ လွဴသူသည္ လည္း သီလရွိ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ တရားရွိ၏၊ အလွဴခံသူတို႔သည္လည္း သီလ ရွိကုန္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ တရားရွိကုန္၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အလွဴ သည္ လွဴသူဘက္မွလည္း စင္ၾကယ္၍ အလွဴခံသူဘက္မွလည္း စင္ၾကယ္၏။

အာနႏၵာ ေလးပါးကုန္ေသာ အလွဴစင္ ၾကယ္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ပင္တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားစကားကုိ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကုိ ဆုိေတာ္ မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကုိ ေဟာေတာ္ မူၿပီးေနာက္ ဤဂါထာကုိ ေဟာေတာ္မူ၏ - 381


မည္သည့္အလွဴသည္ အက်ိဳးႀကီးသနည္း...

''အၾကင္ သီလ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းကို ေကာင္းစြာ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္႐ိွ၍ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကံ၏ အက်ဳိးကို အလြန္ ယံုၾကည္လ်က္ သီလ မ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထုိအလွဴသည္ လွဴေသာ ပုဂၢိဳလ္ဘက္မွသာ စင္ၾကယ္၏။

အၾကင္ သီလ မ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မတရားသျဖင့္ရအပ္ေသာ ပစၥည္းကို မၾကည္လင္ေသာ စိတ္႐ိွ၍ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကံ၏ အက်ဳိးကို မယံုၾကည္ဘဲ သီလ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထုိအလွဴသည္ အလွဴခံေသာ ပုဂၢိဳလ္ဘက္မွသာ စင္ၾကယ္၏။

အၾကင္ သီလ မ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းကို မၾကည္လင္ေသာ စိတ္႐ိွ၍ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကံ၏ အက်ဳိးကို မယံုၾကည္ဘဲ သီလ မ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထုိအလွဴကို ႀကီးက်ယ္ ျပန္႔ေျပာေသာ အက်ဳိး႐ိွ၏ ဟု ငါ မေဟာ။

အၾကင္သီလ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းကို ၾကည္လင္ေသာ စိတ္႐ိွ၍ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကံ၏ အက်ဳိးကို အလြန္ ယံုၾကည္လ်က္ သီလ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထုိအလွဴသည္ စင္စစ္ ႀကီးက်ယ္ ျပန္႔ေျပာေသာ အက်ဳိး႐ိွ၏ ဟု ငါေဟာ၏။

အၾကင္ ရာဂကင္းၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းကို ၾကည္လင္ေသာ စိတ္႐ိွ၍ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကံ၏ အက်ဳိးကို အလြန္ ယံုၾကည္လ်က္ ရာဂကင္းၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အလွဴကို လွဴ၏၊ ထုိအလွဴသည္ စင္စစ္ ရာဂ မကင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အလွဴဒါနတို႔ထက္ ျမတ္၏ ဟု ငါေဟာ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 382

၁၂ - ဒကၡိဏာဝိဘဂၤသုတ္၊ ဝိဘဂၤဝဂ္၊ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

No comments: