ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Sunday, December 28, 2008

ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္ဆယ္ပါး

ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္ဆယ္ပါး

၁။ ဌာနာဌာန ေကာသလႅဉာဏ္၊ အေၾကာင္း ဟုတ္ မဟုတ္ သိေသာဉာဏ္၊
၂။ ဝိပါကဉာဏ္၊ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳးကို သိေသာဉာဏ္၊
၃။ သဗၺတၳ ဂါမိနီဉာဏ္၊ သတၱဝါတို႔ လားရာသြားရာ ကုန္ေအာင္အစံု သိေသာဉာဏ္၊
၄။ နာနာဓါတုဉာဏ္၊ အထူးထူးေသာ ဓါတ္တို႔ကို သိေသာဉာဏ္၊
၅။ အဓိမုတၱိဉာဏ္၊ အလိုဆႏၵအားလံုးကို သိေသာဉာဏ္၊
၆။ ဣႁႏိၵယ ပေရာပရိယတၱိဉာဏ္၊ ဣေႁႏၵႏုရင့္ကို သိေသာဉာဏ္၊
၇။ စ်ာနာဒိ သံကိေလသဉာဏ္၊ စ်ာန္, ဝိေမာကၡ, သမာဓိ ,သမာပတ္, စသည္တို႔၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းကို သိေသာဉာဏ္၊
၈။ ပုေဗၺနိဝါသဉာဏ္၊ ေရွးျဖစ္ေဟာင္း ဘဝခႏၶာစဥ္ကုိ သိေသာဉာဏ္၊
၉။ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္၊ နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ အလင္းေရာင္ျခည္ အားေကာင္းေသာ အဘိညာဥ္မ်က္စိဉာဏ္၊
၁ဝ။ အာသဝကၡယဉာဏ္၊ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္ဆယ္ပါး-

သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္တို႔သည္ ဆယ္ပါးတို႔တည္း၊
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယင္းအားေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

အားေတာ္ ဆယ္ပါးတို႔ ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း ဟူမူ-

၁...
သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္း ဟုတ္သည္ကုိလည္း အေၾကာင္း ဟုတ္ေသာအားျဖင့္, အေၾကာင္း မဟုတ္သည္ကုိလည္း အေၾကာင္း မဟုတ္ေသာအားျဖင့္ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အေၾကာင္း ဟုတ္သည္ကုိလည္း အေၾကာင္းဟုတ္ေသာအားျဖင့္, အေၾကာင္း မဟုတ္သည္ကုိလည္း အေၾကာင္း မဟုတ္ေသာအားျဖင့္ ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

၂...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ သည့္ ေဆာက္တည္၍ ျပဳအပ္ေသာ ကံတို႔၏ အက်ဳိးကုိ အေထာက္အပံ့ အားျဖင့္ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္သည့္ ေဆာက္တည္၍ ျပဳအပ္ေသာ ကံတို႔၏ အက်ဳိးကုိ အေထာက္ အပံ့အားျဖင့္ အေၾကာင္း အားျဖင့္ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။


၃...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ ဂတိငါးတန္ႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အလံုးစံုေသာ ဂတိငါးတန္ႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ ၏။

၄...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားျပားေသာဓာတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဓာတ္တို႔ ရွိေသာ ေလာကကုိ ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ မ်ားျပားေသာ ဓာတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဓာတ္တို႔ ရွိေသာ ေလာကကို ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။


၅...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ထား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ထား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရား စၾကာကုိ လည္ေစ၏။

၆...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အယုတ္ အျမတ္ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါတို႔၏ ဣေႁႏၵ အႏု အရင့္ကုိ ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အယုတ္ အျမတ္ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါတို႔၏ ဣေႁႏၵအႏု အရင့္ကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။


၇...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ စ်ာန္ ဝိေမာကၡ သမာဓိ သမာပတ္ တို႔၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ျဖဴစင္ေၾကာင္း ထေျမာက္ေၾကာင္းကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔စ်ာန္ ဝိေမာကၡ သမာဓိ သမာပတ္တို႔၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ျဖဴစင္ေၾကာင္း ထေျမာက္ေၾကာင္းကုိ ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

၈...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကုိ ေအာက္ေမ့ႏုိင္၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း။ တစ္ဘဝကုိ လည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝ တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကုိ လည္း ေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘဝ တစ္ရာကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကုိ လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊


ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ''(ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကုိ ခံစား ခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္ အပုိင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထုိငါသည္ ထုိဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထုိဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကုိ ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္ အပုိင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထုိငါသည္ ထုိဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏'' ဟု ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္)ႏွင့္တကြ မ်ားျပား ေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကုိ ေအာက္ေမ့ ႏုိင္၏။ပ။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကုိ ေအာက္ေမ့ ႏုိင္ျခင္း သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိစြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

၉...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ 'ဒိဗၺစကၡဳ' ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲ သတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲ သတၱဝါ၊ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ၊ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ၊ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ၊ အဆင္း မလွေသာ သတၱဝါ၊ ေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာ သတၱဝါ၊ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကုိ ျမင္ႏုိင္၏၊

ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကုိ သိႏုိင္၏၊ ''အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔ သည္ ကုိယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ 'ကာယ ဒုစ႐ုိက္' ႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ 'ဝစီဒုစ႐ုိက္' ႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ စိတ္ ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ 'မေနာဒုစ႐ုိက္' ႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကုိ စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံ ရွိကုန္၏၊ ထုိ (သတၱဝါ)တို႔သည္ ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေပၚ ကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကုိယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ 'ကာယသုစ႐ုိက္' ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ 'ဝစီသုစ႐ုိက္' ႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ 'မေနာသုစ႐ုိက္' ႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကုိ မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိ ကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာကံ ရွိကုန္၏၊ ထုိ (သတၱဝါ)တို႔သည္ ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚ ကုန္၏'' ဟု ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ 'ဒိဗၺစကၡဳ' ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲ သတၱဝါ၊ ျဖစ္ေပၚဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ၊ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္း လွေသာ သတၱဝါ၊ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ၊ ေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာ သတၱဝါ၊ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာသတၱဝါတို႔ကုိ ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကုိ သိ၏။ပ။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ 'ဒိဗၺစကၡဳ' ဉာဏ္ျဖင့္ သိႏုိင္ျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏အားမည္၏၊ ယင္းအား ကုိ စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

၁၀...
သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ျခင္း ေၾကာင့္ အာသေဝါတရား ကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖုိလ္) စိတ္ ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖုိလ္)ပညာကုိ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနေတာ္မူ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ တရားကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖုိလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ ေသာ (အရဟတၱဖုိလ္) ပညာကုိ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနေတာ္မူျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကုိ စြဲ၍့ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အားတို႔သည္ ဤဆယ္ပါးတို႔တည္း။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယင္းအားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံ၏၊
ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ၏၊
ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကုိ လည္ေစ၏။

သာရိပုၾတာ ဤသို႔ သိျမင္ေသာ ငါ့ကုိ ''ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသုိလ္ ကမၼပထ) တရား ဆယ္ပါးထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏုိင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူး မရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကံစည္ ယူဆလ်က္ စူးစမ္း ေလ့လာကာ အလုိလုိ ထင္ျမင္လာေသာ တရားကုိ ေဟာၾကား၏'' ဟု ေျပာဆုိ ေသာ သူသည္ ထုိစကားကုိ မပယ္ေသာ္ ထုိစိတ္ထားကုိ မပယ္ေသာ္ ထုိအယူကုိ မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကုိ ပစ္ခ်လုိက္ သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရ လတၱံ႔။ သာရိပုၾတာ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂၢ႒) ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ထုိ စကားကုိ မပယ္ေသာ္ ထုိစိတ္ထားကုိ မပယ္ေသာ္ ထုိအယူကုိ မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကုိ ပစ္ခ်လုိက္သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕ ဟူေသာ ဤဥပမာကုိ ငါေဟာ၏။

၁၄၈၊ ၁၄၉၊ သီဟနာဒဝဂ္၊ မူူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။