ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Monday, October 27, 2008

သု၀ိဒူရသုတ္- (အလြန္ေ၀းသည္)

သု၀ိဒူရသုတ္- (အလြန္ေ၀းသည္)

ရဟန္းတို႔ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတို႔သည္ ဤေလးမ်ိဳးတို႔တည္း။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ ေ၀း၏၊
ဤကား ပဌမျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

၂...
ရဟန္းတို႔ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းႏွင့္ ထိုမွာဘက္ကမ္းသည္ ေ၀း၏၊
ဤကား ဒုတိယျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

၃...
ရဟန္းတို႔ ေနထြက္ရာအရပ္ႏွင့္ ေန၀င္ရာ အရပ္သည္ ေ၀း၏၊
ဤကား တတိယျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

၄...
ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတု႕ိ၏ တရားႏွင့္ သူယုတ္မာတို႔၏တရားသည္ ေ၀း၏၊ ဤကား စတုတၳျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

ရဟန္းတို႔ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတို႔သည္ ဤေလးမ်ိဳးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေကာင္းကင္သည္လည္း (ေျမႀကီးမွ) ေ၀း၏၊ ေျမႀကီးသည္လည္း (ေကာင္းကင္မွ) ေ၀း၏၊ သမုဒၵရာ၏ ကမ္းတစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ကိုလည္း ေ၀း၏ ဟု ဆိုကုန္၏၊ အေရာင္ကို ျပဳတတ္ေသာ ေန၏ထြက္ရာအရပ္ႏွင့္ ၀င္ရာအရပ္သည္လည္း ေ၀း ၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို လည္းေကာင္း၊ သူယုတ္မာတရားကို လည္း ေကာင္း ထို ေ၀းျခင္းတို႔ထက္ စင္စစ္ အလြန္ေ၀း၏ဟု ဆိုကုန္၏၊ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသည္ မပ်က္စီးေသာ သေဘာရွိ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား တည္သမွ် အတိုင္း (မပ်က္စီးသည္)သာ ျဖစ္၏။ သူယုတ္မာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ ျခင္းသည္ လ်င္စြာ ပ်က္စီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏တရားသည္ သူယုတ္မာတို႔မွ ေ၀း၏။

၇ - သု၀ိဒူရသုတ္၊ ေရာဟိတႆ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။