ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Thursday, October 23, 2008

သကဒါဂါမီ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၄။ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပန္လာေသာ {သကဒါဂါမီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တုိ႕၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သကဒါဂါမ္ျဖစ္၏၊ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ဤလူ႕ဘုံသို႔ ျပန္လာ၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ျပဳ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပန္လာေသာ {သကဒါဂါမီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။