ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Wednesday, October 22, 2008

ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၉။ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ (ဒိ႒ိ၊ ၀ိ စိကိစၧာ၊ သီလဗၺတပရာမာသ) သံေယာဇဥ္တို႔ကို မပယ္အပ္ကုန္၊ ထို(သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္) တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ က်င့္လည္း မက်င့္၊ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။